Saradnja

         Nova verzija poslovnog informacionog sistema INFORM 2.0 je rađena u ".NET" tehnologiji sa potpunom kompatibilnošću u vašem Intranet ili Internet okruženju. INFORM 2.0 omogućava generisanje izveštaja u elektronskom obliku prema MRS standardima i E-BUSINESS formi

         Potpuno je zastupljena B2B (Business to Business) tehnologija baziranoj na ADI-tehnologiji, koja se diže na viši stepen. Taj viši stepen se ogleda u olakšanom formiranju elektronskih poruka jer se u njihovoj osnovi primenjuje savremena XML-tehnologija.

         Podaci se eksportuju u Excel, TXT ili XML format, a import podataka iz Sistema radnog vremena je moguće u svim formatima. Integracija sa SAP-ovim poslovnim sistemom je moguća jer je organizaciona struktura rađena prema SAP-ovoj strukturi. Podaci kada su već jednom proknjiženi ne mogu se više menjati ili brisati već prema standardu JRS33 samo novim stavom stornirati.

Funkcionalna struktura INFORM 2.0 informacionog sistema:

Funkcionalna struktura poslovnog informacionog sistema

     FINANSIJSKO POSLOVANJE obuhvata šifarnik komitenata, kontni plan, glavnu kjnigu... Unošenje podataka se vrši samo na jednom mestu, a za različite izveštaje se jednoznačno koriste. Osim standardnih kartica sa lakim unakrsnim pregledima omogućeni su i finalni izveštaji kao što su prijava za PDV, bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks. Obezbeđen je eksport potrebnih datoteka za poresku upravu.

     Robno poslovanje obuhvata robu, materijal, proizvodi, unos artikala, provera unosa ulaza/izlaza, maloprodaja... Primenjeni su svi tipovi materijalnih kretanja, kako ulaza tako i izlaza. Knjiženja su jednoznačna i na jednom mestu bez dodatnih unošenja i proknjižavanja. Ostavljena je sloboda kreiranja fakture kako domaće tako i izvozne. Mogu se koristiti sve predviđene metode vođenja zaliha. Pretrage artikala i zaliha su omogućene fleksibilnim filtrima sa unakrsnim zahtevima.

    Prodaja obuhvata izradu i praćenje dokumenata neophodnih u prodaji. Lako se formiraju i omogućavaju sledljivost ponuda, predračuna, porudžbina kao i zahteva za proizvodnju ili isporuku. Vrši se analiza ostvarenih planova i porudžbina.

    Osnovna sredstva obezbeđuju unos, pregled, popis, pretragu po delovima firmi ili za celu firmu.

    Proizvodnja prati procese proizvodnje, i sredstava koja ulaze u proizvodnju. Automatizovana proizvodnja za zalihe po porudžbini serijsku i diskretnu ali i hemijske procese. Lansiranje naloga ide iz porudžbina i zahteva, a utrošci preko sastavnica materijala i operacija rada. Prate se kapaciteti radnih centara, rad radnika i generišu se radne liste.Obračun radnog naloga obuhvata materijal i rad ali i druge troškove koji se mogu pridružiti u svakom trenutku. Moguće je utvrditi odstupanje proizvodnje od normiranih vrednosti.

    Upravljanje kadrovima obuhvata obračun zarada, evidenciju kadrova i radnih mesta, šifarnike, evidenciju radnog vremena, rešenja... Podrazumeva evidenciju i praćenje kadrova sa aspekta radnog, socijlanog i edukativnog napredovanja. Generišu se svi neophodni obrasci i rešenja. Obračunn zarada je fleksibilan sistem za uslužne, budžetske ali i proizvodne firme. Omogućeni su svi elektronski eksporti prema državnim organima.

    Kontroling - troškovi se evidentiraju i prate po mestima troškova i nosiocima troškova poslovanja, cene koštanja proizvoda prema predviđenom pravilniku kao i praćenje odstupanja od plana.

    Poslovno upravljanje BI podrazumeva brzu analizu planova i realizaciju po periodima i profitnim centrima. Važno je napomenuti da nema novih unošenja podataka.