Projektovanje IS


SOFTVER JE RADJEN PREMA STANDARDIMA JRS-33

Primena standarda u poslovnom izvestavanju:

* JUS ISO/IEC 6592 - Informaciona tehnologija - Smernice za dokumentovanje racunarskih apl.sistema
* JUS ISO/IEC 9126-1/2001 - Informaciona tehnologija - Vrednovanje softverskih proizvoda, karakteristike kvaliteta i smernice za njihovu upotrebu
* JUS ISO/IEC TR 9294 - Informaciona tehnologija - Smernica za upravljanje softverskom dokumentacijom
* JUS ISO/IEC 12119/97 - Informaciona tehnologija - Softverski paketi - Zahtevi kvaliteta i ispitivanje kvaliteta
* JUS ISO/IEC 12207 - Informaciona tehnologija - Procesi zivotnog ciklusa softvera
* ISO/IEC 14764 - Informaciona tehnologija - Odrzavanje softvera
* ISO/IEC 15910 - Uputstvo za izradu korisnicke dokumentacije
* ISO/IEC 17799 - Pravila prakse za upravljanje sigurnoscu informacija

Integracija poslovnog informacionog sisteama:

* Podrazumeva poštovanje svih standarda JRS-33. Poznata je činjenica da se poslednjih godina u razvijenom svetu tržišne ekonomije odvija buran proces nove informacione revolucije. U okviru tog procesa kod poslovnih subjekata, dolazi do razvoja poslovnih integralnih informacionih sistema, koji ukljucuju i automatizaciju kompletnih računovodstvenih procesa. Svetska praksa je kroz niz zahteva, pre svega eksterne i interne revizije, definisala odredjena pravila koja računovodstveni softver mora da ispuni sa stanovišta zahtevanog kvaliteta.
* Prelaskom na MRS umnogome se usložnjavaju ovi zahtevi kako u funkcionalnom pitanju tako i adekvatnoj pripremljenosti za revizorsku pretragu.
* Elektronsko poslovanje utiče na sva preduzeća, uključujući i ona koja aktivno ne prate savremeno elektronsko poslovanje zato što će svi učesnici na tržištu, potrošači, dobavljači, investitori to tražiti što zahteva primenu novih informacionih tehnologija, raznih apliativnih softvera, kontrolu potrošacke i transakcione autentičnosti. Osim toga, elektronsko poslovanje menja ulogu odgovornosti zaposlenih i na sasvim drugi nacin uspostavlja nove nivoe rukovođenja pa stoga utiče i na nove zahteve za kadrovima i upravljanje njima. Znači elektronsko poslovanje ne utiče samo na način priključenja na poslovanje nego i na samo poslovanje. To se ogleda preko nekih od modela:

** B2B (Busines to Business) – poslovanje ka poslovanju podrazumeva automatsku razmenu podataka između poslovnih procesa. Ovime se napušta interfejs čovek-računar i prelazi na interfejs računar - računar. Naime formiran dokument u jednom računaru predstavlja validan autorizovani dokument u drugom i uz kvalitetan softverski proizvod u velikoj meri je smanjen rizik od slučajnih grešaka. U osnovi ovih transakcija je nova XML tehnologija (standardni) uopšteni povišeni programski jezik podesan za korišćenje u svetski širokoj mrezi Web-u.
** B2C (Business to consumer) – poslovanje ka potrošaču je tehnologija prilagođena ka potrošaču krajnje jednostavna i laka za rukovanje od strane krajnjeg potrošača. Ovaj proces se odvija posredstvom Interneta. Ovom tehnologijom poboljšavaju se informacije za funkciju proizvodnje, marketinga, plaćanje elektronskim karticama i slično. Kod oba modela tehnologija rada se zasniva na mrežnom okruženju Interneta i Web aplikativnim rešenjima.
** Osim ovog interesantan je i model B2G- elektronska komunikacija sa vladinim ustanovama, poreskim organima, osnivačima javnog sektora i slično.

* Standardi su zasnovani na međunarodnim i našim softverskim standardima a baziraju se na primeni IV i VII direktive Evropske unije za poslovna preduzeća, javna preduzeća, budžetske ustanove. Suština je primena modela sa trenutnom ažurnošću po profitnim centrima i mestima troška i analizom profitabilnosti po proizvodu, usluzi, projektu i slično.
* Na osnovu tako definisanih kriterijuma i realno sprovedene analize potreba našeg poslovnog okruženja, menadzment preduzeća bi trebalo da izvrši detaljnu analizu softverskog proizvoda koji eksploatiše i da se shodno tome argumentovano i planski pripremi za eventualnu migraciju na nove softverske proizvode. Informaciona tehnologija je postala ”alat” kojim se postiže bolja konkurentnost na tržištu i primena medjunarodnih standarda postaje nužnost.